NDBL MARIŲ BURĖS


registracija prasideda
www.minija.com

Penktoji Nemuno deltos burinių laivų regata

2011-09-03

LIETUVOS BURIUOTOJŲ SĄJUNGA
Kintų Buriavimo mėgėjų Klubas MARIŲ BURĖS

Penktosios Nemuno deltos Burinių laivų regatos
MARIŲ BURĖS
NUOSTATAI

1. Tikslas ir uždaviniai:
1.1. Ugdyti ir populiarinti kreiserinį buriavimą Lietuvoje, Nemuno deltoje ir Šilutės rajone
1.2. Išaiškinti pajėgiausius buriuotojus.
1.3. Tobulinti buriuotojų sportinį ir navigacinį meistriškumą.
1.4. Stiprinti Klubo buriuotojų ryšius.

2. Dokumentai, kuriais vadovaujamasi vykdant regatą:
2.1. Tarptautinės buriavimo varžybų taisyklės 2009-2012 (ISAF Racing Rules of Sailing).
2.2. Lietuvos kreiserinių jachtų varžybų taisyklės – 2006 ir jų pakeitimai.
2.3. J.Stabinio parengta „Jolių išlyginamoji formulė”, Vilnius, 1957m.
2.4. Nuostatai, regatos instrukcija ir kontrolinio jachtų matavimo instrukcija, ORC
2.5. Tarptautinės buriavimo federacijos ISAF matavimo taisyklės 2009-2012 (Equipment Rules of Sailing).

3. Regatos vieta ir laikas:
Regata vykdoma Kuršių mariose ir Nemuno deltoje 2011 metų rugsėjo 16-18 dienomis Minijos Jachtų prieplaukoje-Nidoje.

4. Vadovavimas regatai:
4.1. Regatą organizuoja ir vykdo Klubas „Marių burės”. Regatai teisėjauja regatos lenktynių komitetas. Sportinės jachtų grupės vyr. teisėjas A.Milvydas, klubinės – vyr. teisėjas V. Mudėnas Vyr.sekretorė M. Mudėnienė.
4.2. Regatos organizatoriai ir teisėjai neatsako už dalyvių gyvybę ir nuosavybę, o taip pat už kūno sužalojimus arba inventoriaus sugadinimą varžybų metu (jachtos dalyvauja savo rizika – RRS 4 taisyklė).. Už laivų ir įgulos narių saugumą atsako jachtų vadai.

5. Reikalavimai regatos dalyviams:
5.1. Regatoje gali dalyvauti visų Lietuvos jachtklubų, organizacijų ir nuosavų kreiserinių vienkorpusinių jachtų ekipažai bei užsienio jachtos.
5.2. Ekipažo narių skaičių riboja vietų skaičius jachtoje. Minimalus ekipažas – du žmonės.
5.3. Jachtos vadas privalo turėti laivui atitinkančią vairininko kvalifikaciją.
5.4. Regatos metu galima keisti jachtos vadą ir įgulą.
5.5. Už buriuotojų etikos pažeidimus ar nesportinį elgesį jachta gali būti pašalinta iš regatos, o jos rezultatas anuliuojamas. Sprendimo teisę turi regatos lenktynių komitetas.
5.6. Įguloje privalo būti numatyta viena laisva vieta Klubo pakviestam dalyviui.
5.7. Regatos dalyvių laivai privalo nešti regatos rėmėjų atributiką.

6. Kiekviena jachta privalo turėti:
6.1. Galiojantį laivo bilietą ir techninės apžiūros įdėklą.
6.2. Privalomo inventoriaus ir įrangos komplektą IV-os kategorijos plaukiojimui. Veikiančią jūrinių kanalų VHF radijo stotį ,gali būti portatyvinė, ir mobilų telefoną.

7. Regatos programa:

Rugsėjo 16 diena.
10.00-24.00val. Dalyvaujančių regatoje jachtų įgulų atvykimas ir mandatinė komisija. Jachtos, atvykstančios iš Nidos arba Klaipėdos gali atvykti į I-o etapo startą, iš anksto pranešusios.

Rugsėjo 17 diena
8.30 val.
9.00 val. Teisėjų kolegijos ir jachtų vadų pasitarimas
Jachtų įgulų rikiuotė Minijos jachtų uoste. Regatos vėliavos pakėlimas.
10.30 val. I-ojo etapo startas:
Starto vieta bus nurodyta shemoje (netoli „Pilypo”( Nr. 35 ) – skirtingos sportinei ir klubinei grupėms
Finišas – ties Nidos uostu – bendras.
15.30 val. II-ojo etapo startas ties Nida ,finišas- Atmatos žiotyse
21.00 val. Minijos jachtų prieplauka. Regatos dalyvių vakarėlis. Europos krepšinio čempionatas.

Rugsėjo 18 diena
10.00 val. III-ojo etapo startas:
Sportinė grupė – Kuršių marios, Klubinė grupė – Krokų lankos ežeras
15.30 val. Regatos nugalėtojų pagerbimas ir regatos uždarymas.

7.1. Regatos generalinio kurso ilgis apie 20 jm (jūrmylių). Ši regata priskiriama IV kategorijai ir privaloma laikytis šiai kategorijai taikomų saugaus plaukiojimo reikalavimų.
7.2. Atsižvelgiant į meteorologines sąlygas bei aptarnaujančių laivų skaičių ir būklę, regatos lenktynių komitetui maršrutą leidžiama keisti .

8. Regatos įskaita. Nugalėtojų nustatymas ir apdovanojimas:
8.1. Regatoje dalyvaujančios jachtos skirstomos į dvi pagrindines grupes: sportinę ir klubinę. Sportinės grupės jachtos sudaro pirmą grupę, kurioje jachtų užimtos vietos nustatomos pagal ORC Club handikapą. Antrą grupę sudaro jachtos, dalyvaujančios klubinių jachtų įskaitoje, jų etape užimta vieta priklauso nuo distancijoje sugaišto laiko ir išlyginamojo laiko (pagal J. Stabinio išlyginamąją formulę – 1 ir 2 etapas; išlyginamasis laiko koeficientas – 3 etapas) , sumos. Pirmąja paskelbiama jachta turinti mažiausią sumą.
8.2. Jei kelios jachtos trijų etapų sumoje surenka vienodai taškų, pirmenybė suteikiama jachtai, pasiekusiai geresnį rezultatą ilgiausiame įvykusiame etape. Jeigu šis rodiklis vienodas, skaičiuojama visų etapų faktinio laiko suma.
8.3. Jachtos, regatos nugalėtojos ir užėmusios II-ąsias ir III-ąsias vietas abiejose grupėse apdovanojamos regatos prizais. Jachtos, regatos dalyvės, apdovanojamos diplomais ir įvairių nominacijų prizais. Atskirais prizais apdovanojamos absoliučiai greičiausios jachtos atskirose grupėse.
8.4. Atskiros jachtos arba organizacijos gali įsteigti papildomus prizus. Prizai ir jų įteikimo nuostatai pateikiami lenktynių komitetui iki regatos atidarymo.

9. Regatos aprūpinimas:
9.1. Visas regatos organizavimo ir vykdymo išlaidas padengia Klubas „Marių burės”. Regatos vakarėlio išlaidoms dengti bus paskelbta rinkliava.
9.2. Klubas apmoka atvežamų jachtų- regatos dalyvių laivų nuleidimą-iškėlimą bei stovėjimą savaitę prieš (nuo 09.12)ir po regatos (iki 09.23). Apie norą anksčiau atplaukti ir vėliau išplaukti būtina pranešti iki 09.12.
10. Paraiškos:
Visi norintys dalyvauti regatoje privalo pateikia išankstinę jachtos paraišką internetu adresu aras@minija.com iki 09.14 dienos ir vardinę paraišką iki 09.16 dienos 24 valandos vakaro Minijos Jachtų prieplaukoje . Paraiškos blanką galima rasti www.minija.com . Jachtoms, dalyvaujančioms klubinių jachtų grupėje, paraiškoje būtina nurodyti Laivo biliete nurodytą laivo ilgį (Loa) ir skaičiuojamą burių plotą. Jachtoms, dalyvaujančioms sportinių laivų įskaitoje, ORC Club sertifikatą. Visus klausimus galite užduoti A. Speičiui tel. 861535182, raštu ar žodžiu.

Regatos organizacinis komitetas