ar tik Šiaulių bėdos?

Vie­toj su­de­gu­sio elin­go Lie­tu­vos var­dą gar­si­nan­tiems Šiau­lių bu­riuo­to­jams ten­ka ten­kin­tis ne­šil­do­mu ga­ra­žu.
Valdžios abejingumas trenerę pavertė „devyndarbe“

As­ta VOL­KO­VAI­TĖ

Spor­to pa­sau­ly­je jau tam­pa įpras­ta, jog tre­ne­riai vai­kus ruo­šia ne tik var­žy­boms, bet ir da­ro tai, kas ne­su­si­ję su jų dar­bo funk­ci­jo­mis. To­kią si­tua­ci­ją iliust­ruo­ja bu­ria­vi­mo tre­ne­rės Iri­nos Žič­ku­vie­nės pa­vyz­dys. Mo­te­ris pri­vers­ta ne tik tre­ni­ruo­ti vai­kus, bet ir nuo­lat dai­ry­tis rė­mė­jų. Pas­ta­ruo­sius kar­tus val­di­nin­kams už­tren­kus du­ris, pa­gal­bos ėmė ieš­ko­ti ir vai­kų tė­vai.

 

Val­di­nin­kai ieš­ko ar­gu­men­tų ne­dirb­ti?

Kai prieš tre­jus me­tus Rė­ky­vo­je su­de­gė spor­to mo­kyk­los „At­ža­ly­nas“ elin­gas, rū­pi­ni­ma­sis ele­men­ta­riau­sio­mis vai­kų tre­ni­ruo­tė­mis bei var­žy­bo­mis už­gu­lė ant tre­ne­rės I. Žič­ku­vie­nės bei jos tre­ni­ruo­ja­mų vai­kų tė­vų pe­čių. Už bu­riuo­to­jų tė­vų pi­ni­gus jau nu­pirk­ti du lai­vai, in­ven­to­rius, tė­vai at­lie­ka smul­kius ūkio ir lai­vų re­mon­to dar­bus, pri­si­de­da or­ga­ni­zuo­jant tre­ni­ruo­tes ir var­žy­bas, bet spor­to in­ven­to­rių te­be­ten­ka lai­ky­ti ap­leis­ta­me me­ta­li­nia­me ga­ra­že, o vai­kams per­si­reng­ti – tre­ne­rės sko­lin­to­je au­to­mo­bi­li­nė­je prie­ka­bo­je.

I. Žič­ku­vie­nė pa­sta­rai­siais me­tais vai­kus spė­jo ne tik pa­ruoš­ti var­žy­boms, per ku­rias jie sky­nė lau­rus, bet ir ėmė dai­ry­tis rė­mė­jų už­sie­ny­je. „Kai ver­žia­si pas mus led­ro­gių kla­sė ir ten­ka čia or­ga­ni­zuo­ti pa­sau­lio čem­pio­na­tus, tam ne­su­tei­kia­ma ga­li­my­bių. Te­ko ieš­ko­ti rė­mė­jų ir už­sie­ny­je“, – pa­sa­ko­ja I. Žič­ku­vie­nė. Darbš­čiai mo­te­riai at­ro­do keis­ti val­di­nin­kų pa­si­tei­si­ni­mai.

„Spor­to sky­rius ar­gu­men­tuo­ja, kad šio­je spor­to ša­ko­je pa­si­gen­da vai­kų. Bet jų ir ne­bus. No­rin­čių spor­tuo­ti at­si­ras­tų, jei bū­tų tam su­kur­tos są­ly­gos. To­dėl ir ei­na­ma, ak­ty­viai ieš­ko­ma pa­ra­mos, kad plės­tų­si bu­ria­vi­mo ba­zė“, – tei­gia I. Žič­ku­vie­nė. Val­di­nin­kams at­grę­žus nu­ga­rą, šią sa­vai­tę pa­tys bu­riuo­to­jų tė­vai krei­pė­si į Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­tą, pra­šy­da­mi skir­ti 17 tūkst. Lt na­me­liui-va­go­nė­liui įsi­gy­ti, 23 tūkst. Lt – pri­pu­čia­mam ka­te­riui, 10 tūkst. – lai­vus ir in­ven­to­rių ga­lin­čiam sau­go­ti jū­ri­niam kon­tei­ne­riui. Bu­riuo­to­jų tė­vų pra­šy­mas iš­klau­sy­tas tik iš da­lies.

Gau­na­ma pa­ra­ma vi­sų pro­ble­mų neišsp­ren­džia

Val­di­nin­kai pa­ra­mos sto­ką bu­riuo­to­jų ba­zei ban­do pa­tei­sin­ti jau įpras­tu ta­pu­siu pa­si­tei­si­ni­mu. „Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja ir spor­to mo­kyk­la „At­ža­ly­nas“, įver­tin­da­mos esa­mą pa­dė­tį, ieš­ko įvai­rių fi­nan­sa­vi­mo šal­ti­nių, ta­čiau lė­šų su­de­gu­sio elin­go pro­jek­ta­vi­mo dar­bams ir sta­ty­bai šiuo me­tu ne­tu­ri“, – tei­gė Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Kū­no kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja Ra­mu­tė Pi­ly­pie­nė.

Pa­sak R. Py­li­pie­nės, Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė, įver­tin­da­ma esa­mą pa­dė­tį, 2013 m. biu­dže­to pro­jek­te yra nu­ma­čiu­si skir­ti

15 tūkst. Lt spor­ti­nin­kams per­si­reng­ti rei­ka­lin­gam mo­bi­liam na­me­liui-va­go­nė­liui ir 10 tūkst. Lt kon­tei­ne­riui įsi­gy­ti.

„Ge­rai nors tiek, nes tre­ne­rė me­tų me­tus ap­skri­tai nie­ko ne­gau­na“, – įver­ti­no bu­riuo­to­jų tė­vų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Ai­das Liu­gas.

Šil­ta vie­ta svar­bes­nė už bu­riuo­to­jų pa­sie­ki­mus?

Šio­je is­to­ri­jo­je ky­la klau­si­mas – ką sa­vo ruož­tu pa­da­rė spor­to mo­kyk­la „At­ža­ly­nas“, ku­riai pri­klau­so bu­riuo­to­jų ba­zė? Sa­vait­raš­čiui pa­vy­ko su­si­siek­ti tik su šios įstai­gos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ju mo­ky­mo rei­ka­lams Gied­riu­mi Snu­dai­čiu, bet apie įdė­tas pa­stan­gas, ieš­kant pa­ra­mos bu­riuo­to­jų ba­zei, jis nie­ko ne­ga­lė­jo pa­pa­sa­ko­ti.

„Iki šiol bū­tent tre­ne­rė dau­giau­sia vis­ką da­rė. Kiek ži­nau, ją ig­no­ruo­da­vo. Pri­ža­dė­da­vo, bet nie­ko nie­kas ne­gau­da­vo“, – pa­sa­ko­ja A. Liu­gas. Jis la­bai pa­si­ge­do spor­to mo­kyk­los „At­ža­ly­nas“ at­sto­vų ini­cia­ty­vos. Įs­pū­dį apie jos sto­ką su­stip­ri­na A. Liu­go pri­si­mi­ni­mai iš su­si­ti­ki­mo, kai bu­vo ei­ta pra­šy­ti bu­riuo­to­jams pa­ra­mos.

„Pa­me­nu, kai per su­si­ti­ki­mą su V. Da­mu­le­vi­čiu­mi spor­to mo­kyk­los va­do­vai ty­lė­jo gal­vas nu­lei­dę. La­bai at­sar­giai už­si­mi­nė. Gal vi­si bi­jo dėl sa­vo po­stų“, – svars­to A. Liu­gas.

Spor­to mo­kyk­los „At­ža­ly­nas“ va­do­vų pa­gal­bos ieš­kant lė­šų su­de­gu­siam elin­gui pri­kel­ti pa­si­gen­da ne tik tre­ne­rė, bet ir kai ku­rie Šiau­lių mies­to ta­ry­bos na­riai.

„Aki­vaiz­du, kad spor­to mo­kyk­los at­sto­vas bi­jo Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus ir tau­po lė­šas kaip ir Spor­to sky­riaus ve­dė­jas“, – neat­me­ta vie­nas Ta­ry­bos na­rys.

Nau­jo elin­go teks pa­lauk­ti

Sva­jo­nių elin­gas – ga­na to­li­ma vi­zi­ja. Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės pla­nuo­ja­mų įgy­ven­din­ti pro­jek­tų są­ra­še leng­vų konst­ruk­ci­jų jach­tų lai­ky­mo elin­gui su ad­mi­nist­ra­ci­nė­mis ir bui­ti­nė­mis pa­tal­po­mis Rė­ky­vo­je at­si­ras­ti nu­ma­ty­ta ga­lu­ti­nė da­ta – 2020 me­tai. Bu­ria­vi­mo elin­go pro­jek­tas dar ap­skri­tai ne­pa­reng­tas.

Šiuo me­tu ir tre­ne­rė ra­miai ga­lė­tų dirb­ti sa­vo dar­bą, ir tre­ni­ruo­ja­mų vai­kų tė­vams ne­rei­kė­tų vers­tis per gal­vą rū­pi­nan­tis elin­go at­kū­ri­mu, jei Šiau­lių mies­to val­di­nin­kai prieš ke­le­rius me­tus bū­tų pa­si­rū­pi­nę bu­ria­vi­mo tech­ni­kos sau­gu­mu. Už bu­ria­vi­mo tech­ni­kos in­ven­to­rių, ku­ris su­pleš­kė­jo 2009-ųjų rugp­jū­tį Rė­ky­vo­je ki­lus gais­rui, ga­lė­jo at­ly­gin­ti drau­di­mo bend­ro­vė, jei vi­sa tech­ni­ka bū­tų bu­vu­si ap­draus­ta.

Šiau­lių bu­riuo­to­jų pa­sie­ki­mai 2012 m.

LR le­do jach­tų čem­pio­na­tas Šiau­liuo­se, Rė­ky­vos eže­re, ko­vo 10-11 d.: Kęs­tu­tis Be­re­zi­nas – 1 vie­ta, Jo­vi­lė Ged­mon­tai­tė –

1 vie­ta, Ed­var­das Mo­tu­zas – 1 vie­ta, Au­ri­mas Ei­du­kas – 3 vie­ta.

Šiau­lių mies­to bu­ria­vi­mo pir­me­ny­bės spor­to mo­kyk­los „At­ža­ly­nas“ bu­ria­vi­mo spor­to ba­zė­je Rė­ky­vo­je bir­že­lio 6-7 d.: Jo­vi­lė Ged­mon­tai­tė – 1 vie­ta, Lau­ry­nas Liu­gas – 1 vie­ta,

Lie­tu­vos jau­nu­čių žai­dy­nių bu­ria­vi­mo var­žy­bos Kau­ne lie­pos 24-26 d.: Jo­vi­lė Ged­mon­tai­tė – 1 vie­ta.